Публичная оферта

Цей документ є офіційною пропозицією (офертою) ФОП Орлов Сергій Олександрович, що надає послуги під торговою маркою CLOUD2Y, іменованого надалі «Виконавець», будь-якій юридичній особі або фізичній особі-підприємцю або фізичній особі, іменованій надалі «Замовник», укласти договір на надання платних послуг у мережі Інтернет.

Ця оферта є публічним договором згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України.

Здійснюючи оплату послуг Виконавця, передбачених цим договором та зазначених на сайті https://cloud2y.com/, Замовник висловлює повне і безумовне прийняття всіх умов цього договору, відповідно до положень статті 642 Цивільного кодексу України (акцепт оферти).

1. Предмет договору

1.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику послуги з управління, обслуговування та/або користування комп'ютерним та мережевим обладнанням та/або засобами обробки даних, які функціонують у рамках інформаційної системи Замовника (далі – Послуги), і належать Виконавцю або Замовнику.

1.2. Перелік доступних Послуг, їх характеристика і вартість вказуються на сайті  https://cloud2y.com/ (далі по тексту - сайт).

1.3. Порядок надання послуг, інформаційна взаємодія між сторонами та інші умови надання Послуг встановлюються в Регламенті (розміщений за посиланням: https://cloud2y.com/documents/reglament), який є невід'ємною частиною цього договору, а Замовник зобов'язується прийняти Послуги та оплатити їх.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Замовник має право:

2.1.1. Отримувати від Виконавця інформацію щодо надання Послуг.

2.1.2. На власний розсуд використовувати обладнання, розміщуючи на ньому інформацію, яка не суперечить вимогам чинного законодавства України. Надавати за допомогою обладнання послуги, зокрема платні, необмеженому колу третіх осіб.

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Виконувати умови Регламенту.

2.2.2. Вказувати повну і достовірну інформацію при користуванні сайтом https://cloud2y.com/ (реєстрація Замовника на сайті, оформлення послуги на сайті тощо).

2.2.3. Своєчасно і в повному обсязі здійснювати оплату Послуг.

2.2.4. Прийняти належним чином надані Послуги.

2.2.5. Строго дотримуватися законодавства України та норм міжнародного права щодо інформації, її передачі та захисту.

2.3. Виконавець має право:

2.3.1. Повністю або частково зупинити надання Послуг у разі порушення Замовником умов цього договору, Регламенту та додатків до нього, а також чинного законодавства України.

2.3.2. В односторонньому порядку вносити зміни до цього договору і Регламенту, зокрема, але не обмежуючись – змінювати вартість Послуг. У такому випадку оферта в новій редакції набуває чинності з моменту публікації таких змін на сайті.

2.4. Виконавець зобов’язаний:

2.4.1. Надавати замовлені Замовником Послуги належним чином.

2.4.2. Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої при реєстрації, при оформленні замовлення, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

2.4.3. Забезпечити доступ до сайту.

2.4.4. Опублікувати на сайті Виконавця офіційні повідомлення щодо обслуговування замовників, зміни тарифів на оплату, змін цього договору, Регламенту та додатків до нього.

3. Вартість послуг та порядок оплати

3.1. Вартість Послуг встановлюється Виконавцем у національній валюті України і вказується на сайті.

3.2. Оплата проводиться Замовником в порядку 100% передоплати, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або через уповноважених Виконавцем третіх осіб.

3.3. Рахунки (рахунки-фактури), акти приймання-передачі наданих послуг та інші бухгалтерські документи за цим договором на вимогу Замовника направляються на адресу електронної пошти Замовника, вручаються Замовникові в офісі Виконавця або надсилаються поштою за адресою, вказаною Замовником.

3.4. Акти та інші бухгалтерські документи за цим Договором надсилаються засобами системи електронного документообігу M.E.Doc IS в електронному вигляді з електронно-цифровим підписом.

3.5. Замовник прийняттям умов цього договору (акцепт оферти) дає свою згоду на отримання повідомлень електронною поштою (e-mail) і через служби коротких повідомлень (SMS), що стосуються надання послуг у рамках цього договору.

4. Відповідальність сторін

4.1. Відповідальність сторін визначається цим договором, Регламентом та чинним законодавством України.

4.2. Виконавець, надаючи Послуги за цим договором, несе відповідальність за управління та обслуговування комп'ютерного та мережевого обладнання та/або засоби обробки даних. Відповідно, Виконавець не несе відповідальності за результати використання або невикористання такого обладнання Замовником.

4.3. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування та мережі пересилання даних, зокрема, глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до послуг, рубрик та розділів сайту.

4.4. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Замовнику або третім особам у результаті дій або бездіяльності Замовника. Зокрема, але не обмежуючись, за шкоду, яка є наслідком тимчасової, часткової або повної непрацездатності відповідного обладнання; коректної або некоректної роботи програмного забезпечення, яке працює на відповідному обладнанні; поширення чи непоширення інформації з використанням обладнання; порушення в результаті дій або бездіяльності Замовника, яке призвело до порушень прав третіх осіб, зокрема, інтелектуальної власності, втрата доходу, очікуваного прибутку, економії, ділової активності, репутації тощо.

4.5. Виконавець не несе відповідальності за позовами третіх осіб та/або Замовника за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань перед такими особами за надання послуг або продаж товарів, які частково або повністю надаються Замовником за допомогою Послуг Виконавця.

5. Порядок розгляду претензій і спорів

5.1. Претензії Замовника щодо наданих Послуг приймаються і розглядаються Виконавцем у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. При недосягненні згоди між сторонами в порядку досудового врегулювання спорів наявний спір підлягає розгляду в суді згідно з чинним законодавством України.

6. Форс-мажор

6.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання цього договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили, про які сторони не могли заздалегідь знати чи не могли їх передбачити.

6.2. Сторона, якій стало відомо про настання або наближення таких обставин, негайно сповіщає про це іншу сторону.

6.3. Виконання цього договору в повному обсязі або частково призупиняється на час дії таких обставин. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше трьох місяців, то цей договір вважається розірваним.

7. Заключні положення

7.1. Цей договір набуває чинності з моменту прийняття його умов Замовником (акцепту оферти), надходження грошових коштів на рахунок Виконавця і діє до закінчення оплаченого періоду.

7.2. Термін дії цього договору автоматично продовжується при подальшій оплаті Послуг на оплачений період Послуги.

7.3. Замовник має право відмовитися від послуг Виконавця в односторонньому порядку в будь-який час, про що письмово повідомляє Виконавця.

7.4. Виконавець має право відмовитися від надання Послуг в односторонньому порядку, з попередженням за 30 (тридцять) календарних днів, про що письмово повідомляє Замовника.

7.5. У разі дострокового розірвання цього договору Замовнику, за його заявою, проводиться повернення невикористаних коштів. Повернення коштів здійснюється тільки в безготівковій формі. Перерахування коштів, що повертають третій особі, в т.ч. на вимогу Замовника, не проводиться.

7.6. Акцептом даної Оферти Замовник підтверджує:

  • що він ознайомлений зі змістом Положення про захист і обробку персональних даних контрагентів
  • що Виконавець повідомив, а Замовник ознайомився зі своїми правами у сфері захисту персональних даних, передбачених статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI
  • що він повідомлений про власника персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, мету обробки персональних даних та осіб, яким передаватися персональні дані, що визначено Положенням про захист і обробку персональних даних контрагентів
  • шляхом вільного і жодним чином не обмеженого волевиявлення, надання згоди Виконавцю на обробку своїх персональних даних у базі персональних даних Виконавця «Контрагенти», добровільно наданих при реєстрації Замовника, відповідно до мети їхньої обробки, зокрема передачу персональних даних Виконавцем третім особам.

8. Реквізити виконавця

ФОП Орлов Сергій Олександрович

Код ЄГРПОУ: 2801714391
Р/с: 26001510000130
в Банк ПАТ "Універсал Банк", м. Київ, МФО: 322001

  • Тел. (044) 22-151-22
  • e-mail: hosting@cloud2y.com